luni, 15 noiembrie 2010

Canon de rugăciune a copiilor

Cântarea 1-a
Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care ai binecuvântat nunta din Cana Galileii, arătând-o curată şi sfântă, şi Care ai revărsat binecuvântările Tale fără de număr peste familiile creştine, binecuvântează şi sfinţeşte şi casa noastră, pe părinţii, pe fraţii şi pe toţi cei de aproape ai noştri.
Doamne, miluieşte-i pe părinţii şi pe fraţii mei!
Rânduind Tu ca familia să fie chip al Bisericii, fiind loc al sălăşluirii Tale, ne bucurăm şi Îţi mulţumim, Doamne, rugându-ne să ne ocroteşti după mare mila Ta, ca nu cumva din lucrarea vrăjmaşului să ne îndepărtăm de Tine.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
O, Îngere al Domnului, care de când m-am unit prin Botez cu Mântuitorul Hristos îmi luminezi viaţa, ajută-mă să mă port în toate zilele vieţii mele ca un mădular vrednic al Bisericii, ca tinereţea mea să fie ferită de cădere şi să aduc părinţilor mei numai bucurie, şi nu întristare.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Maica Domnului, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, acoperă cu sfântul tău acoperământ casa noastră, pe toţi cei ce vieţuiesc în ea şi pe toţi cei ce intră într-însa, miluindu-i cu darul tău.

Cântarea a 3-a
Doamne . . .
Mântuitorule Preabun, Care ai înmulţit cele cinci pâini şi cei doi peşti în pustie, săturând cu ele mii de oameni, trimite binecuvântările Tale bogate şi peste casa noastră, ca nu cumva pentru păcatele noastre să ne lipsească cele de trebuinţă.
Doamne . . .
Dumnezeu, Care poartă grijă de păsările cerului şi de crinii ţarinii, poartă de grijă mai ales celor care Îl cheamă cu dragoste şi evlavie, împlinind toate lipsurile lor.
Slavă . . .
Sfinte Nicolae, ştiu că nu numai pe tatăl care voia să-şi dea fetele la desfrânare, neavând nici un fel de avuţie, l-ai ajutat să nu cadă în păcat din pricina sărăciei, ci de multe ori ai ajutat altor creştini încercaţi de lipsuri; pentru aceea te rugăm să veghezi şi asupra familiei noastre.
Şi acum . . .
Cine va spune toate minunile tale, Preasfântă Fecioară? Că de multe ori ai trimis cele ce le lipseau creştinilor aflaţi în grele nevoi, izbăvindu-le casele de lipsuri şi sufletele de cădere.

Cântarea a 4-a
Doamne . . .
Sănătate ai dat bolnavilor care Te rugau aceasta, vindecându-i cu puterea Ta dumnezeiască. Cu această putere, Doamne, Te rog să-i păzeşti pe părinţii, pe fraţii şi pe cei de aproape ai mei, de toată boala şi de toată neputinţa.
Doamne . . .
Doamne, ajută-ne să ducem fără cârtire crucea bolii, atunci când va fi trimisă asupra noastră, ştiind că nici un fir de păr din capul nostru nu se clinteşte fără voia Ta.
Slavă . . .
Sfinţilor doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi Ermolae, Samson şi Diomid, Mochie şi Anichit, Talaleu şi Trifon, dimpreună cu toţi Sfinţii care aţi primit de la Dumnezeu darul tămăduirii, cad înaintea voastră şi vă rog să fiţi voi doctorii familiei noastre, ca ori de câte ori vom fi încercaţi de boală, cu ajutorul vostru să dobândim izbăvirea de ea.
Şi acum . . .
Cine nu s-a mirat auzind cum ai vindecat atâta mulţime de bolnavi, cum boala a fugit ori de câte ori ai fost tu chemată cu credinţă? O, Maică Sfântă, ai grijă de noi când boala se abate asupra noastră.

Cântarea a 5-a
Doamne . . .
Fiul lui Dumnezeu nu S-a ferit de cruce, ci a arătat-o pe aceasta cale a mântuirii. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să biruim toate încercările prin care vom trece, fiind întăriţi prin harul Tău.
Doamne . . .
Calea mântuirii nu este calea desfătării şi a plăcerilor, ci este calea cea strâmtă şi plină de încercările îngăduite de Dumnezeu pentru curăţirea sufletelor noastre.
Slavă . . .
Sfinţilor Mucenici care bine v-aţi nevoit, fiind chinuiţi în multe feluri pentru credinţa voastră, şi nu v-aţi lepădat de Hristos, ajutaţi-ne să ne ducem crucea fără să cădem din pricina slăbiciunilor noastre.
Şi acum . . .
Nimeni nu a suferit mai mult decât tine, Sfântă Fecioară, care L-ai văzut pe Fiul tău răstignit pe cruce de cei fără de lege. Tu, care ştii durerile şi necazurile noastre, ajută-ne să fim izbăviţi de ele.
Cântarea a 6-a
Doamne . . .
La Tine cad, Doamne Iisuse Hristoase, şi-Ţi mărturisesc neputinţa mea şi slăbiciunile tinereţilor mele. Înţelepţeşte-mă, Doamne, ca în toţi anii vieţii să duc lupta cea bună împotriva patimi lor, ca să nu fiu lipsit de harul Tău.
Doamne . . .
Plata păcatului este moartea şi mulţi s-au lipsit de mântuire, fiind iubitori de patimi. Ajută-ne, Doamne, să nu fim biruiţi de patimi şi de pofte, ca să nu ajungem în adâncurile iadului.
Slavă . . .
Sfinţilor şi Sfintelor care prin posturi şi nevoinţe îndelungate aţi biruit patimile şi poftele, arătându-vă îngeri în trup, fiţi ajutătorii noştri în lupta cu necuratele patimi şi cu necuraţii diavoli.
Şi acum . . .
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi şi pe toţi pomeniţii noştri, apărându-ne de atacurile îngerilor căzuţi şi ferindu-ne de căderea în patimi.
Cântarea a 7-a
Doamne . . .
Nu este păcat care să biruiască iubirea Ta de oameni, Hristoase Dumnezeule; de aceea îndrăznesc să Te rog ca, oricât de mult ar cădea părinţii şi fraţii mei, Tu să le luminezi mintea ca să se ridice.
Doamne . . .
Te rog, Mântuitorule, Care ai venit să-i aduci nu pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi la pocăinţă, ajută-ne să nu cădem în păcate aducătoare de moarte, iar de vom cădea din pricina slăbiciunilor noastre, să trimiţi peste noi duhul pocăinţei.
Slavă . . .
Sfântă Maria Egipteanca, dimpreună cu Sfântul Ciprian care a devenit din vrăjitor Arhiereu, şi de cununa muceniciei s-a învrednicit, şi cu toţi cei care, după căderi şi întinări fără de număr, prin pocăinţă au dobândit sfinţenia, vă rog să aveţi grijă şi de mine, de părinţii şi de fraţii mei, ca, ori de câte ori vom cădea în păcate, să ne ridicăm degrabă.
Şi acum . . .
Maica Domnului, vas al curăţiei şi al evlaviei, te rog să ne ajuţi pe noi să ne ridicăm dacă vom cădea în cursele necuratului diavol şi să ne curăţim sufletele prin Taina Spovedaniei.

Cântarea a 8-a
Doamne . . .
Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să vină peste casa noastră, peste toţi cei care Te caută şi Te cheamă în ajutor, rugându-se să-i acoperi cu darul Tău.
Doamne . . .
Sfinţeşte-ne, Preabunule Doamne, trimiţându-ne darurile Sfântului Duh: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bunei-credinţe.
Slavă . . .
Toate cetele Sfinţilor, Sfinţilor Apostoli, Sfinţilor Prooroci, Sfinţilor Mucenici, Sfinţilor Ierarhi, Cuvioşilor Părinţi şi Cuvioaselor Maici, vă rog să binecuvântaţi casa noastră şi pe toţi cei ce vieţuim într-însa, călăuzindu-ne pe calea sfinţeniei.
Şi acum . . .
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, arată-ne calea pe care să mergem pentru a dobândi curăţia sufletului şi a trupului, ca să Îl urmăm cu credinţă pe Mântuitorul Hristos, purtându-ne crucea până la moarte.

Cântarea a 9-a
Doamne . . .
Mântuieşte-ne, Doamne, că pentru aceasta ai venit în lume, şi pentru aceasta ai murit pe cruce! Mântuieşte-ne Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu!
Doamne . . .
Ajută-ne, Doamne, ca până la sfârşitul vieţii noastre să ne dorim şi să căutăm mântuirea, cugetând la bunurile pe care le-ai dăruit celor ce s-au învrednicit de darul Tău.
Slavă . . .
Sfintelor Puteri cereşti şi toţi Sfinţii care ocrotiţi lumea cu puterea pe care v-a dat-o Dumnezeu, aveţi grijă şi de cei de aproape ai mei, de părinţii şi de fraţii mei, călăuzindu-i spre Împărăţia cerească.
Şi acum . . .
Poartă spre cer eşti, Născătoare de Dumnezeu, celor ce te laudă pe tine. Te rog ca la Înfricoşătoarea Judecată, când vei sta de-a dreapta Fiului tău, să Îl rogi să ne dăruiască mântuirea.

Rugăciunile copiilor pentru părinţi
Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuterniceşti florile şi verdeaţa de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, şi sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale; Tu, Cel ce toate le-ai zidit de bunăvoia Ta în cer şi pe pământ şi pe toate le păstrezi prin dragoste şi milă, revarsă, mult-îndurate Doamne, peste sufletul meu cel slab şi umilit care se închină Ţie, bunătatea şi darul Tău şi iubire şi milă peste părinţii mei, peste mai-marii mei şi peste toţi aceia care se ostenesc pentru mine şi care m-au ajutat cu sfatul şi bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile şi ajutorul cel venit de la Tine şi revărsat asupra lor prin rugăciunile şi prin dragostea mea fiască.
Îţi vorbeşte, Părinte, inima mea de fiu (fiică), ştiind că Tu cunoşti lăuntrul nostru şi că nu Te vei întoarce de la inima mea, deschisă tuturor acelora pentru care Te rog; dăruieşte-mi, Doamne, înţelepciune, ca să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri şi nici în bucurie, învăţătura Ta, cum că „binecuvântările părinţilor întăresc casele fiilor“, şi iarăşi: „cununa bătrânilor sunt fiii lor şi fală fiilor sunt părinţii lor“. Pentru aceasta, rogu-Te, Doamne, slăvite Împărate şi bunule Părinte, întăreşte-mă să cresc înaintea feţei lor cu temerea de Tine şi cu ruşinea de oameni, pentru ca, prin curăţirea de orice rău, prin împlinirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat şi prin setea de orice virtute, viaţa mea să fie spre mântuirea mea şi a lor.
Că Tu eşti, Doamne, Cel ce odinioară ai zis: „Lăsaţi copiii să vină la Mine, că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor“, şi Ţi-ai pus dumnezeieştile Tale mâini peste capetele lor şi i-ai binecuvântat. Însuţi Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, şi ajută-mi să fac bucurie părinţilor mei şi să umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvârşind numai ce este bun şi plăcut Ţie, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule, rugându-mă Ţie pentru tatăl meu şi pentru mama mea, împlinesc una din cele mai sfinte îndatoriri pe care Tu le-ai pus asupra mea, care este să-i cinstesc şi să-i iubesc din tot sufletul meu şi din toată inima mea. Cea mai dintâi îndatorire a mea faţă de ei este aceea de a mă ruga Ţie, întotdeauna, pentru sănătatea şi fericirea lor şi de a-i ajuta din toate puterile mele.
O, Dumnezeule Îndurate şi Puternice, Care binecuvântezi pe copii pentru părinţii lor şi adesea, în dreapta Ta mânie, îi pedepseşti pentru greşelile lor: primeşte mulţumirea mea umilită, pentru binefacerile, bucuriile şi binecuvântările pe care le reverşi neîncetat asupra lor. Trimite-le, Preabunule, acum şi totdeauna binecuvântările Tale şi le iartă lor greşelile pe care, ca nişte oameni, le vor fi făcut.
Tu îmi porunceşti să respect în ei puterea Ta şi să le fiu recunoscător pentru viaţa pe care mi-ai dat-o prin ei şi pentru toate îngrijirile şi purtarea de grijă pe care au avut-o şi o au pentru mine. Ajută-mi, dar, să urmez poruncile Tale cele sfinte; să le fiu supus, ascultător şi să nu fac nimic care să-i amărască şi să-i întristeze. Răsplăteşte-le, Preabunule, cu facerile Tale de bine, pentru dragostea şi îngrijirea neadormită de totdeauna ce au pentru mine. Apără-i de toate nenorocirile şi întristările. Dă-le viaţă îndelungată, fericită, liniştită şi cu bună înţelegere. Fă-i pe ei părtaşi binecuvântărilor Sfinţilor Tăi. Înmulţeşte roadele ostenelilor lor. Fă să prisosească peste ei binefacerile Tale şi să sporească în virtuţi şi întru îndestulare, ca să Te binecuvântăm în toate zilele vieţii noastre. Amin.

Rugăciunea copiilor pentru fraţi şi surori
Doamne, Dumnezeul nostru, Ţie mă rog, cu toată umilinţa: ţine pe fraţii mei (sau fratele meu) şi pe surorile (sau sora) mele în sănătate deplină şi împărtăşeşte-le lor darul Tău cel sfânt, ca să umble întotdeauna pe cărările Tale şi să facă întotdeauna cele plăcute Ţie. Dă-ne, Doamne, ca de acum şi până la capătul vieţii noastre să ne iubim şi să ne cinstim unii pe alţii; căci ce este mai bun şi mai frumos decât a locui fraţii împreună? Aşa, Doamne, ascultă rugăciunea mea şi Te îndură spre noi. Că bun şi iubitor de oameni eşti şi Ţie slavă Îţi înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu