miercuri, 5 noiembrie 2014

Canon de rugăciune către Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina

Troparul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina, glasul al 4-lea:
Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
 
Condacul Sfinţilor 33 de Mucenici din Melitina
Glasul 4
Cel Ce Te-ai Înălţat...
Ceata mucenicilor cea strălucită şi purtătoare de lumină, răsărind după înţelegere, a luminat Biserica astăzi cu razele minunilor. Pentru aceasta, prăznuind cinstită pomenirea lor, cerem cu rugăciunile lor, Mântuitorul nostru, să ne mântuieşti pe noi din nevoi, ca un Milostiv Dumnezeu şi de oameni iubitor.
Cântarea 1, glasul al 2-lea.
Irmosul:
Veniţi popoarelor să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a trecut pe poporul pe care l-a scăpat din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Veniţi toţi credincioşii să batem din palmeşi cu cântări de Dumnezeu grăitoare să prăznuim patimile mucenicilor, slăvind pe Hristos că S-a preaslăvit.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Armă Dumnezeiască şi laudă s-a dat nouă biruinţa Mântuitorului, toată întrarmarea Crucii cea nespusă, prin care purtătorii de biruinţă, mucenicii Tăi, s-au încununat.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Sabie şi foc şi groapă şi cruce şi moarte au adus pururea pomeniţilor mucenici prigonitorii de Dumnezeu, la viaţă mai bună trimiţându-i pe dânşii.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Pâinea vieţii Cea Cerească ai născut pe Cuvântul Tatălui Cel cu un Ipostas, Care S-a Întrupat, Preacurată. Pe Care adunările mucenicilor Îl slăvesc.

Cântarea a 3-a.
Irmosul:
Pe piatra credinţei întărindu-mă, lărgit-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei, că s-a veselit duhul meu a cânta: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Surpat-au bunii biruitori ostaşi necredinţa înşelăciunii mulţimii zeilor, întărindu-se cu Dumnezeiască Patima Ta, Mântuitorule, cu credinţă strigând: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cu picăturile Dumnezeiescului Sânge curăţindu-vă şi cu sângiurile voastre săvârşindu-vă, nu v-aţi spurcat cu jertfe demonice, purtătorilor de chinuri, strigând: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Pe tine tot câştigându-te, locuind în inimile purtătorilor de lupte, au lărgit creştinătatea, strigând: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Pe tine, numai Una Fecioară fiind şi după naştere, te cinstim cu credinţă Dumnezeiască, Fiului tău Celui Ce S-a născut, strigând: nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Doamne.

Cântarea a 4-a.
Irmosul:
Auzit-am, Doamne, Preaslăvită iconomia Ta şi am slăvit, Iubitorule de oameni, necuprinsă Puterea Ta.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Doamne, urmat-au Patimii Tale celei Dumnezeieşti, cu osârdie la moarte dându-se pe sine, purtătorii Tăi de lupte.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Doamne, primeşte pe cei ce pătimesc şi se roagă; şi pentru rugăciunile lor dezlegare de greşeli şi de ispite dă-ne nouă.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Tăcut-a toată înşelăciunea demonilor, Doamne. Că mucenicii Te-au mărturisit pe Tine după adevăr, Dumnezeu Adevărat.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Născătoare de Dumnezeu te-au cinstit pe tine luptătorii, pe Fiul tău Întrupat, Stăpână, vestindu-L.

Cântarea a 5-a.
Irmosul:
Dătătorule de lumină şi Făcătorul veacurilor, Doamne, întru lumina poruncilor Tale povăţuieşte-ne pe noi, că afară de Tine pe alt dumnezeu nu ştim.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cu veşmânt preafrumos înroşit prin dreaptă credinţă cu sângele mucenicesc şi ţesut cu harul Tău, acum, Hristoase, ai Tăi purtători de lupte s-au îmbrăcat.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Harul şi mila Atotputernicului Dumnezeu încununează pe luptători, care cu dragoste şi-au dat tărie unul altuia, prin care purtătorii de biruinţă s-au arătat mucenici.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Toiag de putere ai dat Crucea Ta purtătorule de biruinţă şi i-ai făcut pe ei să stăpânească peste vrăjmaşi. Pentru aceasta lăudăm, Hristoase, Dumnezeirea Ta.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Trăgându-te din David, ai născut pe Hristos, Purtătorul de sfinţenie. Pentru aceasta, Curată, preoţia mutându-se, trebuia şi Legii să se facă mutare.

Cântarea a 6-a.
Irmosul:
Adâncul cel mult al păcatelor m-a înconjurat şi strig Ţie, urmând proorocului: din stricăciune, Doamne, scoate-mă.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cu glas de trâmbiţă să strige inima cea duhovnicească, după vrednicie, din buze cuvântătoare laudă înălţând şi cântând luptele mucenicilor.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Să se rănească inimile necredincioşilor şi ale vrăjmaşilor. Că Hristos, întinzându-Şi Crucea ca un arc, a slobozit pe mucenici ca pe nişte săgeţi ascuţite.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cu armele credinţei şi ale dreptăţii, vitejii s-au întrarmat preabine, spre lupta vrăjmaşilor celor fără de trup şi desăvârşit i-au pierdut pe ei.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Purtătorii de lupte ştiindu-te că eşti Maica lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Cel Ce S-a Răstignit lumii L-au propovăduit, dându-şi sufletele la moarte.

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...
Ceata mucenicilor cea strălucită şi purtătoare de lumină, răsărind după înţelegere, a luminat Biserica astăzi cu razele minunilor. Pentru aceasta, prăznuind cinstită pomenirea lor, cerem cu rugăciunile lor, Mântuitorul nostru, să ne mântuieşti pe noi din nevoi, ca un Milostiv Dumnezeu şi de oameni iubitor.

Cântarea a 7-a.
Irmosul:
Chipul cel de aur din câmpul Deiera fiind cinstit, cei trei tineri au nesocotit porunca cea fără de Dumnezeu şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Trupul lui Daniel nu l-au biruit oarecând gurile leilor, aşa nici moartea pe ucenicii Tăi. Că în mâna Ta, Doamne, viază sufletele drepţilor, bucurându-se şi cântând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Văpaia a rourat celor trei tineri în Babilon oarecând; iar purtătorilor de chinuri cuptorul mulţimii zeilor l-a stins. Pentru aceasta înşelăciunea idolească văzând-o întoarsă în cenuşă, au strigat: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Spre dragostea Ta, Hristoase, fiind îndemnaţi ai Tăi purtători de lupte, ca şi cu o îmbrăcăminte trupească fără de durere îmbrăcându-se, nu au băgat în seamă durerile chinurilor, întru Tine bucurându-se şi strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Cât era de bine ţesută şi înfrumuseţată ceata purtătorilor Tăi de lupte şi mult cinstită şi de Dumnezeu aleasă adunarea aleşilor Tăi, care întru Duhul Tău saltă şi cu bună cuviinţă dănţuieşte, strigând: Binecuvântat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Se biruieşte întru tine tot hotarul firii şi legea laudelor, Fecioară Neispitită de nuntă. Căci tu mai presus de fire ai zămislit şi ai născut fără de stricăciune pe Cuvântul Tatălui Cel pururea Veşnic. Pe Care lăudându-L cu bună cuviinţă, pe tine te fericim.

Cântarea a 8-a.
Irmosul:
Cuptorul cel cu foc oarecând în Babilon şi-a despărţit lucrările prin Dumnezeiasca poruncă; pe haldei arzând, iar pe credincioşi răcorind, pe cei ce cântau: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Iuţimea cea cu anevoie de oprit a tiranilor celor cumpliţi, purtătorii de lupte au surpat-o, cu bună cuviinţă cântând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Treziţi-vă, înşelătorilor şi cunoaşteţi pe Dumnezeu după adevăr, măriţii purtători de chinuri au strigat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
A grăi împodobit nicicum nu s-au învăţat mucenicii lui Hristos; ci umplându-se de Dumnezeiescul Duh, au strigat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Pe Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce S-a născut din Tatăl Cel fără de început mai înainte de veci şi mai pe urmă a Răsărit din Fecioară, binecuvântaţi-L neîncetat toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a.
Irmosul:
Pe Dumnezeu Cuvântul Cel din Dumnezeu, Care cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască pe Adam cel căzut rău prin mâncare întru stricăciune, din Sfânta Fecioară în chip de negrăit Întrupându-Se pentru noi credincioşii, cu un gând întru laude Îl slăvim.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Înşelăciunea idolească, ceea ce crescuse ca o pădure de demult în inimile oamenilor, Hristoase, Tu cu Focul Dumnezeirii ai ars-o, cetele mărturisitorilor dreptei credinţe adunându-le; care după vrednicie cu cântări neîncetat Te slăvesc pe Tine.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Mărirea cea curgătoare şi bogăţia cea nestătătoare mucenicii lăsând-o pe pământ, Hristoase, pe Tine, Strălucirea Slavei şi Bogăţia Cea Nemişcată aflându-Te, moştenesc veşnicele bunătăţi, după vrednicie cu cântări fără de tăcere slăvindu-Te pe Tine.
Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.
Firea omenească cea slobodă, ce se supuse de demult sub jugul înşelăciunii, după ce Te-a născut cea Curată mai presus de fire pe Tine, Stăpânul tuturor, pe mucenici i-a arătat ca pe nişte pământeşti propovăduitori ai mântuirii noastre.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Mireasă şi Maică Fecioară, primeşte adunările sfinţilor ce se roagă Fiului tău, Ceea ce eşti Singură Nădejdea credincioşilor şi dă pace lumii şi biruinţă iubitorilor de Hristos şi mântuire nouă, celor ce te lăudăm pe tine.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Degrab ne întâmpină...
Ieron măritul şi dimpreună cu el ceata mucenicilor cea Dumnezeiască, stingând focul necredinţei cu sângiurile, moştenesc desfătările cele veşnice şi vindecă durerile celor bolnavi cu rugăciunile lor; Hristoase, mântuieşte sufletele noastre.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi...
Laudă de mulţumire după datorie aduc ţie, Stăpână, ca văduva aceea doi bani, pentru toate harurile tale. Că tu te-ai arătat Acoperământ şi Ajutor, scoţându-mă întotdeauna din încercări şi din necazuri. Pentru aceea, ca din mijlocul cuptorului celui cu văpaie izbăvindu-mă de cei ce mă necăjesc, strig către tine din inimă: Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi, rugându-te Fiului tău şi Dumnezeu să-mi dea iertare de greşeli, că pe tine te am Nădejde eu nevrednicul, robul tău.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi...
Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Răscumpărătorul, Mieluşeaua văzându-L pe Cruce, a suspinat din inimă lăcrimând şi a zis: lumea se bucură primind izbăvirea, iar cele dinăuntru ale mele se aprind văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Dumnezeule Preabunule, Cel Ce eşti fără de păcat şi mie Preadorit, Doamne. Care voieşti ca un Dumnezeu să mântuieşti făptura Ta din stricăciune; Slavă Îndelung Răbdării Tale, Iubitorule de oameni.

ACATISTUL BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD STEFAN CEL MARE SI SFÂNT (2 IULIE)

Tropare:
Glas 1: Aparator neînfricat al credintei si patriei strabune, mare ctitor de lacasuri sfinte, Stefane Voievod, roaga pe Hristos Dumnezeu, sa ne izbaveasca din nevoi si din necazuri.
Glas 2: Neînfricat aparator al dreptei credinte, te a avut pe tine Biserica lui Hristos, Binecredinciosule Voievod Stefane, pentru care tot poporul te a numit mare, bun si sfânt si te a cinstit. Drept aceea noi pururea te avem întaritor credintei noastre ortodoxe si al tarii ocrotitor, prin rugaciunile tale cele catre Dumnezeu.

Rugaciunile incepatoare:
In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.
Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.
Condacele si Icoasele:
Condacul 1
Aparatorului crestinatatii, bine-credinciosului Voievod al Moldovei, celui care cu dreptate si cu dragoste a cârmuit poporul încredintat lui de Dumnezeu, pilduitorului smereniei crestine si al iertarii celor ce i au facut rau, celui cinstit si iubit ca un parinte, slavitului Voievod sa i strigam: Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Icosul 1
Pe parintele cel mai iubit al Moldovei, pe omul ales de Dumnezeu, pe cel ce a biruit dusmanii crestinatatii si viata si a pus o în slujba lui Hristos, sa l laudam toti credinciosii si cu dragoste sa i cântam:
Bucura te, parinte iubit al Moldovei;
Bucura te, întâiule în ceata voievozilor;
Bucura te, om ales de Dumnezeu;
Bucura te, izbavitorule al poporului tau;
Bucura te, biruitorul pagânilor;
Bucura te, bucuria crestinilor;
Bucura te, soarele Moldovei;
Bucura te, lauda Sucevei;
Bucura te, barbatia ostasilor;
Bucura te, biruitorul potrivnicilor;
Bucura te, sluga buna si credincioasa a lui Hristos;
Bucura te, aparatorul crestinilor ortodocsi;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 2 lea

Cu inima arzând de dragoste pentru Dumnezeu si neamul tau, Sfinte Stefane, te ai aratat ca un trimis al Sau poporului Moldovei. Si venind ca un sol al binecuvântarii de sus, urmând povetelor Sihastrului Daniil, parintele tau, ti ai chivernisit neamul si tara si i ai facut un suflet cu tine, evlavios si puternic, pentru care cântam: Aliluia!
Icosul al 2 lea
Sfânta s a aratat a fi adunarea de pe Câmpia Dreptatii când Mitropolitul Teoctist împreuna cu binecredinciosii crestini ai Moldovei, cereau sa le fii domn. Si dupa ce ai fost uns, au multumit Parintelui ceresc, iar noi, pretuind faptele tale, îti cântam asa:
Bucura te, inima fierbinte pentru Dumnezeu;
Bucura te, suflet din sufletul neamului tau;
Bucura te, parintele celor napastuiti;
Bucura te, izbavitorul celor robiti;
Bucura te, ca de Dumnezeu ai fost rânduit;
Bucura te, vlastar din radacina musatina;
Bucura te, ca poporul cu mare bucurie te a primit;
Bucura te, ca parinte al lor te au numit;
Bucura te, ca auzindu ti glasul toti s au veselit;
Bucura te, ca Domnului au multumit;
Bucura te, ca ai stralucit pe Câmpia Dreptatii;
Bucura te, ca ai facut Moldova Poarta a Crestinatatii;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 3-lea
Bucuratu s a tara Moldovei pentru soarele ce i a rasarit, ca i ai întarit hotarele, zidind cetati ceresti si pamântesti. Si ca o sluga a lui Hristos, Sfinte Stefane, ti ai adunat fiii sub aripile dreptei credinte, slavind pe Dumnezeu, Caruia Îi cântam: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Mare tulburare s a facut în inima dusmanilor Moldovei, marite Stefane, când stavila ai pus nelegiuirilor ce apasau poporul. Dar având nadejdea în Dumnezeu, nu te ai înfricosat de mânia lor, ci i ai biruit, iar noi, pentru aceste fapte ale tale, te laudam asa:
Bucura te, nadejdea moldovenilor;
Bucura te, întarirea crestinilor;
Bucura te, purtatorule de grija al celor saraci;
Bucura te, ca si pe cei bogati i ai îndreptat;
Bucura te, folositorul celor necajiti;
Bucura te, partinitorul celor obiditi;
Bucura te, ca dreptate si mila ai împartit;
Bucura te, ca tuturor toate te ai facut;
Bucura te, ca ai slobozit tara de amara robie;
Bucura te, ca ai umplut inimile de bucurie;
Bucura te, ca nu te au înfricosat amenintarile pagânilor;
Bucura te, ca te ai facut pilda tuturor crestinilor;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 4-lea
Ca ghimpele Apostolului Pavel, toata viata ai purtat rana primita la picior în lupta pentru eliberarea cetatii Chilia, si aceasta ti a fost spre a nu te mândri pentru marile daruri ce le ai primit de la Hristos. Laudam astfel, parinte, rabdarea, credinta si faptele tale întru slava lui Dumnezeu, Caruia Îi cântam: Aliluia!

Icosul al 4-lea
Întarirea tarii Moldovei si a dreptei credinte a nelinistit pe Mahomed sultanul, antihristul acelor vremuri, care punând gând rau asupra neamului tau, a trimis împotriva multime de pagâni. Dar tu nu te ai împutinat sufleteste, ci cu mare nadejde în Dumnezeu te ai pregatit sa i înfrunti. Iar noi, vazându ti vrednicia, îti cântam:
Bucura te, eliberatorul Cetatii Albe si Chilia;
Bucura te, ca le ai adus acestora bucuria;
Bucura te, ca asemenea Patriarhului Iacob rana în coapsa ai capatat;
Bucura te, ca prin aceasta Apostolului Pavel te ai asemanat;
Bucura te, neînfricat ostas al lui Hristos;
Bucura te, luminat conducator de osti;
Bucura te, Voievod al Marelui Împarat;
Bucura te, ca Mahomed nu te a spaimântat;
Bucura te, stâlp neclintit al rabdarii;
Bucura te, ca de barbatia ta poporul s a minunat;
Bucura te, ca Hristos ti a fost pavaza si scut;
Bucura te, ca numai de Dumnezeu te ai temut;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 5-lea
Ca un nou Ghedeon te ai aratat, Sfinte Stefane, învingând multimile pagânilor în mlastinile Vasluiului, prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, care S a aratat a fi alaturi de tine, întunecând vazduhul si cugetele lor, usurându ti astfel biruinta. Iar noi, vazând minunea aceasta, împreuna cu tine cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea
Patru zile de post si rugaciune ai rânduit în toata tara Moldovei, Binecredinciosule Stefane, drept multumire pentru biruinta dobândita. Iar întreaga crestinatate, cunoscând ca Dumnezeu a lucrat prin tine, atlet al lui Hristos te a numit, aducându ti laude ca acestea:
Bucura te, ca tarie de la Hristos ai luat;
Bucura te, caci cu lacrimi Domnului I ai multumit;
Bucura te, ca în Moldova patru zile de post ai rânduit;
Bucura te, ca toata crestinatatea s a bucurat;
Bucura te, ca faptelor tale toti au râvnit;
Bucura te, ca Apusul vrednic conducator te a numit;
Bucura te, ca papa Sixt te a laudat;
Bucura te, ca pagânatatea s a întristat;
Bucura te, ca pe Soliman Pasa l ai biruit;
Bucura te, ca grumazul lui Mahomed Antihrist l ai smerit;
Bucura te, ca mândria acestora tu o ai sfarâmat;
Bucura te, ca începatorul rautatii s a rusinat;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 6-lea
Hristos ti a fost întarire, scapare si izbavitor din toate rautatile, ca nu sufereau, marite, vrajmasii vazuti si nevazuti dragostea ta catre Dumnezeu. Dar cu darul Sau i ai biruit si drept multumire, ai zidit biserici si manastiri mai multe decât numarul luptelor tale, în care necontenit se aduce lauda lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Patruzeci si sapte de ani ai cârmuit tara Moldovei cu multa dragoste si daruire, neavând odihna din partea dusmanilor. Prin multele razboaie ce ai purtat, adevarat marturisitor al credintei te ai aratat, iar ostenii tai s au facut adevarati mucenici. Pentru vrednicia si ostenelile tale, lauda si multumire îti aducem cântând:
Bucura te, strajer neobosit al crestinilor;
Bucura te, înfricosat dusman al pagânilor;
Bucura te, ca începatorul rautatii nu te a biruit;
Bucura te, ca pe Antihrist cu crucea lui Hristos l ai lovit;
Bucura te, ca atunci când Dumnezeu te a smerit nu te ai razvratit;
Bucura te, ca numai în bratul Lui ai nadajduit;
Bucura te, marturisitorul credintei;
Bucura te, ca pe osteni dragostea de Dumnezeu i ai învatat;
Bucura te, ca pentru Acesta viata si au dat;
Bucura te, ca mucenici Domnului s au facut ;
Bucura te, ca biserici ai zidit pe osemintele lor;
Bucura te, ca acestea ne sunt nepretuit odor;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 7-lea
Nascatoarea de Dumnezeu, cea întru rugaciuni neadormita, din copilarie te a ocrotit, si cinstindu o ca pe Maica Vietii, ai avut o acoperamânt. Iar în încercarile tale ti a fost de a pururea mijlocitoare catre Preamilostivul Dumnezeu, Caruia Îi cântam si noi: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Vrând sa arati recunostinta pentru facerile de bine primite, ai pus sa se zideasca biserici si manastiri în cinstea Maicii lui Dumnezeu, pe care le ai împodobit cu icoane ale preacinstitului ei chip, caruia si noi cu dragoste ne închinam, iar pe tine, Marite Stefane, te laudam asa:
Bucura te, ca pe Maica Domnului o ai cinstit;
Bucura te, ca sub acoperamântul ei te ai odihnit;
Bucura te, ca de vederea ei te ai învrednicit;
Bucura te, ca Fecioara Maria a iubit mult poporul tau;
Bucura te, ca prin mijlocirile ei ai capatat mila lui Dumnezeu;
Bucura te, ca prin fapte ti ai aratat dragostea fata de ea;
Bucura te, ca manastirile cele mai frumoase în numele ei le ai zidit;
Bucura te, ca în acestea chipul ei cu maiestrie s a zugravit;
Bucura te, ca manastirea Putna Adormirii ei ai închinat;
Bucura te, ca în triptic icoana i ai purtat;
Bucura te, trandafir în gradina Maicii lui Dumnezeu;
Bucura te, pururea rugator pentru neamul tau;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 8-lea
Ca stâlpul cel de foc ce povatuia poporul ales în vremea lui Moise prin pustie, ti s a facut tie Sfânta Cruce a lui Hristos, Stefane Voievod. Pe aceasta având o semn de biruinta si arma puternica, ai învins puterea vrajmasilor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Fiind aparator al crestinatatii, ai chemat, Slavite, de nenumarate ori în rugaciunile tale pe sfintii mucenici, si acestia ti s au aratat, aducându ti în dar biruinta de la Dumnezeu, iar noi te laudam asa:
Bucura te, al mucenicilor cinstitor;
Bucura te, ca de vederea lor te ai învrednicit;
Bucura te, ca Sfântul Gheorghe ti a fost ocrotitor;
Bucura te, ca Sfântul Dimitrie în ajutor ti a venit;
Bucura te, ca pe Sfântul Procopie l ai avut întaritor;
Bucura te, al nevointei lor urmator;
Bucura te, ca asemenea cu mucenicii pe Hristos ai marturisit;
Bucura te, ca din Crucea Lui putere ai primit;
Bucura te, ca prin aceasta ai privit la Hristos;
Bucura te, ca marelui Constantin te ai asemanat;
Bucura te, ca împreuna cu mucenicii te ai numarat;
Bucura te, ca sfintii ajutor ti au dat;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 9-lea
Te ai veselit, marite Voievod, împreuna cu povatuitorul tau iubit, Sfântul Daniil Sihastru, pentru ca Dumnezeu a pogorât pe cei puternici si a ridicat pe cei smeriti. De aceea, drept jertfa de multumire ai înaltat Domnului altar sfânt, întru care sa se aduca neîncetat lauda lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Duhovnic iscusit s a dovedit a fi Sfântul Daniil, ca înzestrat cu înainte vedere a stiut a te îndruma în acele vremuri la slujire sfânta, Voievodule Stefane, si tu, ascultator facându te, ai împlinit cu credinciosie cele ce Dumnezeu printr însul îti graia, iar noi, fiii tai, îti aducem laude ca acestea:
Bucura te, ucenic al sfântului Daniil;
Bucura te, al poruncilor lui împlinitor;
Bucura te, ca întru toate povata ai luat de la el;
Bucura te, ca Dumnezeu printr însul ti a vorbit;
Bucura te, ca în necazuri te a sprijinit;
Bucura te, ca dupa sfatul lui biserici si manastiri ai zidit;
Bucura te, ca pe el l ai cinstit ca sfânt;
Bucura te, ca l ai avut mijlocitor catre Dumnezeu;
Bucura te, ca de razbunarea lui Mahomed el te a prevenit;
Bucura te, ca rugaciunea lui în lupta te a întarit;
Bucura te, desavârsit ascultator;
Bucura te, de monahi iubitor;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 10-lea
Multe manastiri din Sfântul Munte Athos ai ctitorit si sprijinit, dându le cele de trebuinta la rezidirea si înfrumusetarea lor. Sfintele locasuri din Constantinopol, Armenia si Tara Sfânta s au bucurat de daniile tale, iar în Muntenia si Transilvania cetati si biserici ai înaltat, facând pamântul românesc gradina preafrumoasa a lui Dumnezeu, Caruia Îi cântam: Aliluia!
Icosul al 10-lea
Biserica drept slavitoare nu s a întarit niciodata mai mult ca în vremea ta, Sfinte Stefane, ca locasuri sfinte ai zidit, împodobindu le cu icoane facatoare de minuni, carti de slujba si odoare. Iar acum, primeste de la noi aceasta cântare de multumire:
Bucura te, întaritorul Bisericii lui Hristos;
Bucura te, al Bisericii strabune înnoitor;
Bucura te, întâiule între ctitori;
Bucura te, ca din Manastirea Putna Ierusalim al neamului românesc ai facut;
Bucura te, ca prin a ta grija Voronetul s a zidit;
Bucura te, ca si Manastirea Neamtului din temelii o a i înnoit;
Bucura te, ctitorul bisericii din Feleac;
Bucura te, ca pân la apa Nistrului biserici ai înaltat;
Bucura te, ca între ctitori la Capriana esti pomenit;
Bucura te, miluitorul manastirilor din Muntele Athos;
Bucura te, ca manastirea Zograful cu daniile tale s a împodobit;
Bucura te, ca aceasta jertfa e bine placuta lui Dumnezeu;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 11-lea
În pisanii si scrisori te ai numit rob al lui Hristos, înfrângerile le ai pus pe seama pacatelor tale si prin aceasta trufia o ai calcat. Iar Dumnezeu, privind la smerenia ta, Slavite, te a îmbogatit cu daruri sfinte, si tu cu dragoste ai cântat: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Cu haina smereniei te ai îmbracat, urmatorule al lui Hristos, si pe aceasta temelie ai pus o tuturor faptelor bune. Gresitilor iertare le ai daruit, pe cei din robie i ai slobozit, rasplata dupa masura slujirii ai împartit si asa, cu dreptate ai domnit, iar noi te laudam asa:
Bucura te, plinitorul smereniei;
Bucura te, ca aceasta cumpana dreapta ti a fost;
Bucura te, ca Hristos cu daruri sfinte te a îmbracat;
Bucura te, chip de crestineasca faptuire;
Bucura te, pilda de milostivire;
Bucura te, ca pe cei gresiti ai iertat;
Bucura te, îndurare neajunsa;
Bucura te, izvor al dreptatii;
Bucura te, a robitilor slobozire;
Bucura te, ca poporul te a numit “cel Mare”;
Bucura te, ca din viata ca sfânt ai fost cinstit;
Bucura te, ca prin toate acestea ai stralucit;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 12-lea
Deschizându ti inima la cuvintele apostolesti: “Pentru mine viata este Hristos si moartea un câstig”, din vreme la Putna ti ai pregatit mormântul, în care dupa adormire asezat fiind, cu bucurie te cinstim cântând: Aliluia!
Icosul al 12-lea
Stramutându te la lacasurile de veci, parintele si duhovnicul tau, sfintitul între ierarhi mitropolitul Gheorghe, cu sobor de preoti si binecredinciosii Moldovei, pe brate te au purtat spre Putna, cinstindu te dupa cuviinta. Iar noi te am aflat neîncetat rugator catre Dumnezeu si de a pururea ocrotitor, pentru care îti cântam unele ca acestea:
Bucura te, parinte, ca ceasul mortii mai dinainte l ai stiut;
Bucura te, ca sfârsit bun si dupa lege ai avut;
Bucura te, ca la moarte testament sfânt ne ai întocmit;
Bucura te, ca atunci si stihiile te au prohodit;
Bucura te, ca de noi nu te ai despartit;
Bucura te, cel ce în ceata binecredinciosilor împarati salasluiesti;
Bucura te, cel ce împreuna cu sfintii te veselesti;
Bucura te, ca preamaresti Sfânta Treime împreuna cu ei;
Bucura te, ca prin minuni ne vii în ajutor;
Bucura te, ca te ai aratat mult folositor;
Bucura te, ca în ziua praznuirii tale la mormântul tau pe toti ne unesti;
Bucura te, ca în cer smeritele noastre rugaciuni le primesti;
Bucura te, Sfinte Stefane, Binecredincios Voievod si aparator al crestinatatii!
Condacul al 13-lea
O, iubitorule de Dumnezeu, Sfinte Stefane, zideste în inimile noastre altar sfânt, precum ai zidit atâtea biserici si manastiri; biruieste duhurile rele care ne razboiesc, precum ai biruit multimile de pagâni; ocroteste ne cu rugaciunile tale si cu darul cel dat tie de Hristos precum ai ocrotit pe crestinii din vremea ta, ca împreuna sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1
Rugaciune:
Sfinte parinte Stefane, al nostru aparator si grabnic folositor, pleaca te spre rugaciunea ce o înaltam catre tine, noi, nevrednicii tai fii. Cunoastem îndraznirea pe care ai dobândit o prin multe osteneli catre Bunul Dumnezeu, si precum Acesta ti a ascultat rugaciunile, asa auzi ne si pe noi în aceasta zi când chemam numele tau.
Da Bisericii pacea ce o ai râvnit, întareste credinta slabita de ispitele acestui veac, surpa eresurile, iar noua tuturor lumineaza ne calea mântuirii, ca împreuna cu tine în locasurile cele ceresti sa ne bucuram de a pururi în veci. Amin.
Rugaciune la mormântul Sfântului Stefan Voievodul Moldovei:
Sfinte Mare Voievodule Stefane, Parintele neamului românesc, primeste aceasta lauda pe care noi, nevrednici urmasi ai urmasilor tai, o aducem tie cu umilinta. Caci nu ne am aratat destoinici a pazi întreaga sfânta mostenirea ta, lasata noua cu multa truda si credinta tare. În vremea aceea, numai tu singur ai oprit cu ajutorul lui Dumnezeu multimile pagânilor la aceasta Poarta a crestinatatii, iar acum, pleaca te spre rugaciunea ce o înaltam la tine, ajuta ne împotriva celor care ne au coplesit nu cu palosul, ci cu viclenia si minciuna. Si precum atunci te ai ridicat deasupra biruitorilor tai când erai înfrânt, asa ridica si neamul tau deasupra potrivnicilor. Fii aparator si grabnic folositor. Da Bisericii Ortodoxe pacea ce o ai râvnit atât de mult. Întareste ne credinta slabita de ispitele veacului acestuia. Surpa eresurile si pe cei ce navalesc asupra noastra, iar noua, lumineaza ne calea mântuirii, ca împreuna cu tine sa ne bucuram în Patria cereasca, laudând pe Hristos Domnul nostru în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunile începătoare

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie!

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindeni esti si toate le plinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele nostre, Stapane, iarta faradelegile noastre; Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Carele esti in ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie imparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta da-ne-o noua astazi. Si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean.
Ca a Ta este imparatia si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision

Troparul Sfântului Cuvios Lazăr din Muntele Galision, glasul al 8-lea:
Cu rugăciunile cele cu priveghere, întru curgerile lacrimilor stâlpul ţi-ai udat şi cu suspinurile cele din adâncuri, spre însutite osteneli, l-ai făcut roditor. Şi ai fost păstor, tuturor dând iertare, Cuvioase Lazăr, părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
 
Condacul Sfântului Cuvios Lazăr din Muntele Galision
Glasul 8
Apărătoare Doamnă...
Cele mai presus de fire ale tale dureri, înţelepte şi nevoinţele înşişi îngerii văzându-le s-au înspăimântat, prin care ai luat de la Dumnezeu şi cunună. Ci, ca cel ce ai îndrăznire către Domnul, de toate primejdiile izbăveşte-ne, ca să strigăm: bucură-te, Cuvioase Părinte Lazăr, păstorul nostru.
Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Deschide-voi gura mea...
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Luminătorule de Dumnezeu, luminate, cel cu chipul de lumină, Sfinte Lazăr, alungă întunericul cugetului meu, luminându-l cu Razele Dumnezeieştii Lumini, ca să laud isprăvile tale.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Strălucind ca soarele, luminezi pe cei de sub soare, fiind locaş al Luminii, Sfinte Lazăr, răsărind şi apunând. Şi făcându-te tu Dumnezeiască lumină cu minunea naşterii tale şi a adormirii.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Dorind de viaţa cea veşnică şi mai bună, cu dreptate, nu ai băgat în seamă viaţa cea trecătoare, depărtându-te de rudenia cea trupească şi omorându-te împreună cu Hristos şi vieţuind dimpreună cu El.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Aflându-te curat Stăpâna cea Preacurată, Preacuvioase Lazăr, venind către tine ca şi către o slugă mulţumitoare te-a mângâiat. Cu care dimpreună îmblânzeşte nouă pe Iubitorul de oameni.

Cântarea a 3-a. Irmos: Pe ai tăi cântăreţi...
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Întărindu-te cu puterea Stăpânului, uneltirile vrăjmaşului cele împotrivă le-ai arătat ca nişte săgetături de prunci, înţelepte, ale cărui meşteşugiri întăreşte-ne şi pe noi să le biruim, cu rugăciunile tale.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Înger în trup te-ai arătat, slujind lui Dumnezeu, dimpreună cu îngerii, fiind mai presus de greutatea trupului şi de fire, Sfinte Lazăr, luminându-te Dumnezeieşte şi mărindu-te minunat.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Fii mie Mijlocitoare, Acoperământ şi Ocrotire, Născătoare de Dumnezeu, îndreptându-mi cele ce sunt ale vieţii, pe vrăjmaşi oprindu-i şi cu milostivirea mântuindu-mă şi cu Fiul tău împăcându-mă.
Irmosul:
Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, Ceea ce eşti Izvor Viu şi Îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească întăreşte-i şi întru Dumnezeiască slava ta, cununilor măririi învredniceşte-i.

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce şade în Slavă...
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ai scăpat din robia care ţi se gătea ţie cu vicleşug şi Celui Ce te-a scăpat l-ai slujit ca o slugă mulţumitoare, cu nevoinţă neîncetat, izbăvindu-ţi sufletul din robia patimilor, Dumnezeiescule Lazăr.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Este aruncat în iad, lovindu-se de surpături pietroase, cel ce nu asculta învăţăturile tale, Sfinte Lazăr. Şi pentru dulceaţă de miere, culege amărăciune de moarte preaticăloasă, nevrednicul.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Suitu-te-ai la vârful cel preaînalt al virtuţilor, apropiindu-te de Dumnezeu în munte neum­blat, părinte, ca Moise şi ca Ilie, a căror mărire ai câştigat-o, ca unul ce ai râvnit viaţa acelora.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Arată-te, Născătoare de Dum nezeu, izbăvind turma ta de toată asuprirea şi de atacul cel cumplit al celor ce nu propovăduiesc adevărul şi fă să biruiască moştenirea ta cea dreptcredincioasă.

Cântarea a 5-a. Irmos: Spăimântatu-s-au toate...
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Ce este mai rău l-ai supus la ce este mai bun, Sfinte Lazăr, cu lucrările cele de fapte bune ajungând la culmea priveliştei. Drept aceea, îndumnezeindu-te prin luare de parte, te-ai arătat însuţi făcând minuni alese.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Urmând pe căile Botezătorului, ai locuit în pustiu neumblat, cugetătorule de Dumnezeu şi iar te-ai arătat la ai tăi, părinte, ca acela odinioară la Israel cel nemulţumitor, îndreptându-i spre pocăinţă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Înţelepciunea lui Dumnezeu cea înfiinţată şi vie te-a întărit pe tine, Părinte Lazăr, a fi casă cu şapte stâlpi, cu şapte suflări ale Duhului, întru care s-a odihnit împreună cu Tatăl şi cu Duhul.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Fiind strâmtorat de asupriri şi cuprins de patimi, pe tine cea mai Întinsă decât cerurile, te rog, Maică a Dumnezeului Celui Viu, dă-mi lungime de viaţă paşnică şi înălţime de nepătimire, cu rugăciunile tale.

Cântarea a 6-a. Irmos: Cugetătorilor de Dumnezeu...
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Izbăvit-ai pe fecioară şi ai mântuit pe iubitorul curăţiei fără de stricăciune ca şi nerobit. Pentru aceea izbăveşte-mă pe mine, care sunt primejduit de robie silnică şi de necazuri.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Pe doi învăţători de cele sfinte i-ai mântuit de împresurările femeilor celor neruşinate. Pe unul, părinte, cu strigarea ridicându-l de la faptă şi pe celălalt cu socoteală adevărat înţeleaptă.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Cel Ce a pus hotare apelor, Cel Ce a hrănit prin îngeri pe slugi, te-a adăpat pe tine prin minune cu apă, prin înger hrănindu-te Elcu mărire preamultă.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Cetele îngereşti te laudă pe tine şi te măresc adunările oamenilor, Născătoare de Dumnezeu, ca pe Una ce ai stârpit pe demoni şi la toată lumea ai dat mântuire.
Irmosul:
Cugetătorilor de Dumnezeu, săvârşind acest praznic Dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Hristos, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

CONDAC, glasul al 8-lea. Podobie: Apărătoare Doamnă...
Cele mai presus de fire ale tale dureri, înţelepte şi nevoinţele înşişi îngerii văzându-le s-au înspăimântat, prin care ai luat de la Dumnezeu şi cunună. Ci, ca cel ce ai îndrăznire către Domnul, de toate primejdiile izbăveşte-ne, ca să strigăm: bucură-te, Cuvioase Părinte Lazăr, păstorul nostru.

Cântarea a 7-a. Irmos: N-au slujit făpturii...
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Veseleşte-te cerule împreună cu oamenii, să se bucure cu ei astăzi şi Oştile îngerilor, că acum se prăznuieşte om ceresc, înger pământesc, cugetătorul de Dumnezeu, Sfântul Lazăr, întru cinstea Dumnezeului tuturor.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
La înălţime ridicându-te prin virtuţi şi mai presus de cer, Preaînţelepte Lazăre, cu vieţuirea ai fost cu cuget smerit mai mult decât toţi. Pentru aceea şi Dumnezeu te-a înălţat mai mult decât pe toţi, preaminunate.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
După ispita cea de faţă şi după biruinţa cea arătată cu isteţime, se ispitea cu înşelăciune să te amăgească prin cele de-a dreapta preavicleanul Satana, în chip de înger. Dar şi aşa ai ruşinat uneltirile lui, Sfinte Lazăr.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Pornirea morţii cea nesătulă ai oprit-o, Curată, cu naşterea ta. Iar pe oameni i-ai înălţat, Fecioară, către Viaţă, cântând Ziditorului: Preaînălţate Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a. Irmos: Ascultă Pruncă, Fecioară...
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Şarpele a izgonit odinioară pe începătorul neamului, pe Adam, din Eden, cu înşelăciunea Evei. Iar de tine, înţelepte, lovindu-se cu viclenie prin năvălirea luptei celei de ocară s-a ruşinat şi s-a biruit cu împotrivirea ta cea tare. Pentru aceea acum bucurându-te, strigi: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Materia care pururea iubeşte a se porni în jos, ca fiind pământească, trecând-o tu la ceruri ai înălţat-o dimpreună cu tine pe stâlp, ducând-o pe sus, înţelepte şi mijlocind pentru lume cu căldură către Stăpânul tău şi strigând împreună cu îngerii: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu.
Pe părtinitorul întunericului l-ai surpat, părinte, cu lumina Dumnezeieştilor porunci ale Stăpânului tău. Că tu, păzindu-le pe ele, cu adevărat ai umblat pe calea cea strâmtă; cu bună cuviinţă luminându-te cu Razele Duhului şi cântând totdeauna: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Primeşte, Fecioară, glasurile celor din legături, pentru că nu au spurcat credinţa cea curată cu spurcăciunile ereticilor şi dă biruinţă dreptcredincioşilor ce se roagă ţie împreună cu robul tău, Prietenul lor, Lazăr, pentru noi cei ce cu bună credinţă strigăm: toate lucrurile lăudaţi pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.
Irmosul:
Să lăudăm, să binecuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.
Ascultă Pruncă, Fecioară Curată, să zică Gavriil Sfatul Celui Preaînalt, cel de demult adevărat, fii gata spre primirea lui Dumnezeu; că prin tine Cel Necuprins cu oamenii va să petreacă. Pentru aceasta şi bucurându-mă strig: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Ca de un Sicriu Însufleţit...
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Binecuvântând aria, spicul cel neroditor îl face dătător de roadă. Fiara care a îndrăznit a mânca asinul ucenicilor tăi ai omorât-o. Drept aceea, mântuieşte-mă de nerodire, omorând cu rugăciunile tale fiarele care se pornesc asupra mea.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Lazăr, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Blânzi ca mieii se apropiau de tine şi leii şi urşii, Sfinte Lazăr, temelia şi podoaba cuvioşilor. Pentru aceea ne rugăm ţie noi, fiii tăi, înfrânează toată pornirea tuturor celor ce ne împresoară pe noi ca nişte lei.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Încredinţatu-ne-ai că nu ai murit, ci şi mort trăieşti în viaţa cea ascunsă, încredinţându-ne nouă şi după sfârşit, poruncile cele însemnate cu mâinile tale, Sfinte Lazăr, cel dintâi al părinţilor. Pentru aceea, mântuieşte-ne şi pe noi, fiii tăi, de moarte.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Stricatu-s-a de mulţi păstori via turmei tale, Preacurată Fecioară, Ceea ce ai născut pe Păstorul Cel Bun; răpeşte-o pe ea din stricăciunea lor, fiind tu, Preacurată, dimpreună cu Păstorul Lazăr, pentru dânsa Rugătoare şi Apărătoare.
Irmosul:
Ca de un Sicriu Însufleţit al lui Dumnezeu, nicidecum să nu se atingă mâna necredincioşilor, iar buzele credincioşilor, fără tăcere glasul îngerului cântând, cu bucurie să strige Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te, Ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.

SEDELNA, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi...
Pe luminătorul cel mare şi luminat, pe cel preablând şi milos, pe cel ce şi-a biruit firea şi şi-a înfrânt toate mişcările trupului, pe pururea Pomenitul Lazăr, care a slujit lui Hristos cu dragoste nemărginită şi care s-a făcut moştenitor Împărăţiei Sale împreună cu El, toţi credincioşii să-l lăudăm, că se roagă lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea lui.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi...
Laudă de mulţumire după datorie aduc ţie, Stăpână, ca văduva aceea doi bani, pentru toate harurile tale. Că tu te-ai arătat Acoperământ şi Ajutor, scoţându-mă întotdeauna din încercări şi din necazuri. Pentru aceea, ca din mijlocul cuptorului celui cu văpaie izbăvindu-mă de cei ce mă necăjesc, strig către tine din inimă: Născătoare de Dumnezeu, ajută-mi, rugându-te Fiului tău şi Dumnezeu să-mi dea iertare de greşeli, că pe tine te am Nădejde eu nevrednicul, robul tău.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 8-lea. Podobie: Pe Înţelepciunea şi...
Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Răscumpărătorul, Mieluşeaua văzându-L pe Cruce, a suspinat din inimă lăcrimând şi a zis: lumea se bucură primind izbăvirea, iar cele dinăuntru ale mele se aprind văzând Răstignirea Ta, pe care o rabzi pentru milostivirea milei, Dumnezeule Preabunule, Cel Ce eşti fără de păcat şi mie Preadorit, Doamne. Care voieşti ca un Dumnezeu să mântuieşti făptura Ta din stricăciune; Slavă Îndelung Răbdării Tale, Iubitorule de oameni.

miercuri, 6 iulie 2011

Acatistul Sfintei Chiriachi - Muceniţa !

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
Condacele si Icoasele:
Condacul 1:
 Adunându-ne să cerem ajutorul Sfintei Muceniţe Chiriachi în nevoile şi necazurile ce ne cuprind pe noi, să o lăudăm pentru nevoinţele sale cele purtătoare de biruinţă şi să-i strigăm cu credinţă: Fecioară Sfântă, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dea cuvânt luminat, pătrunderea minţii şi curăţia în gând şi în fapte bune, ca să preamărim cum se cuvine vitejia ta prin care ţi-ai dat trupul jertfă fără de prihană lui Hristos Dumnezeu, şi să-ţi cântăm totdeauna: Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!

Icosul 1:
 Pornind păgânul împărat Diocleţian prigoană înfricoşată pentru nimicirea Evangheliei lui Hristos, insufla groază şi împrăştia moarte asupra dreptcredincioşilor creştini. Tu însă, fecioară Chiriachi, ai înfruntat trufia lui, i-ai nesocotit poruncile şi nu te-ai înfricoşat de îngrozirile tiranului. Ai predicat pe Dumnezeul cel adevărat şi ai umilit pe vrăjmaşii Crucii. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, că ai avut părinţi binecredincioşi pe Dorotei şi Evsevia;
Bucură-te, că şi ei au fost chinuiţi şi ucişi, pentru că au mărturisit dreapta credinţă;
Bucură-te, că ai crezut în dragostea lui Dumnezeu şi în ascultarea Evangheliei;
Bucură-te, că ai venit în lume, în zi de Duminică, al cărei nume îl porţi;
Bucură-te, că ai fost hărăzită Domnului încă de la naştere;
Bucură-te, că viaţă virtuoasă ai dus din copilărie;
Bucură-te, că preafrumoasă la chip ai fost, dar şi mai aleasă ţi-a fost frumuseţea sufletului;
Bucură-te, că preaînţeleaptă hotărâre ai luat să rămâi fecioară;
Bucură-te, că ai adus dumnezeiescului Mire, drept zestre, credinţă vitejească şi dragostea până la jertfă;
Bucură-te, că prin nevoinţele tale, rodul mântuirii ţi-ai agonisit;
Bucură-te, că înaintea sicriului moaştelor tale căzând noi, credincioşii, îţi strigăm:
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
 
Condacul 2:
 Credinţa şi dragostea ta de Dumnezeu şi chinurile ce ai suferit pentru El, Care este Calea, Adevărul şi Viaţa, te-au învrednicit de cerească fericire împreună cu cetele îngerilor. Stând împreună cu ei înaintea Creatorului tuturor, roagă-L, Sfântă Muceniţă, pentru noi, cei necăjiţi în multe feluri, pentru ca dimpreună cu tine să-I cântăm: Aliluia!
 
Icosul 2:
 Fiind frumoasă la chip şi cu multă avuţie pământească, mulţi tineri de bun neam te-au cerut în căsătorie. Tu însă, fecioară, i-ai rugat pe părinţii tăi să te lase să slujeşti numai Domnului şi Dumnezeului Tău, Iisus Hristos. Şi ei s-au bucurat de înţelepciunea ta. Însă tinerii aceia, înfuriaţi că nu i-ai băgat în seamă, te-au pârât că împreună cu părinţii tăi nu vă închinaţi zeilor şi nu-i cinstiţi pe zei. Pentru aceasta Dorotei şi Evsevia au fost batjocoriţi, chinuiţi şi martirizaţi, iar tu trimisă ai fost la judecată la celălalt împărat, Maximian, care, uimit de frumuseţea ta ţi-a cerut să slujeşti de bunăvoie idolilor săi. Tu însă, care ai rămas neclintită în credinţa Domnului Hristos, primeşte de la noi, smeriţii, cântarea de laudă:
Bucură-te, că şi împăratul a rămas uimit de frumuseţea ta;
Bucură-te, că făgăduinţele lui nu te-au ademenit şi l-ai uimit cu frumuseţea sufletului Tău;
Bucură-te, că îngrozirile şi ameninţările lui nu te-au înduplecat;
Bucură-te, că i-ai răspuns că prin nimic nu te va despărţi de Hristos;
Bucură-te, că te-au întins la pământ şi te-au bătut fără milă;
Bucură-te, că faţa ta strălucea atunci ca a lui Moise, când a coborât din muntele Sinai;
Bucură-te, că ai rămas luceafăr al Bisericii creştineşti;
Bucură-te, că prin suferinţele tale te-ai înălţat mai presus de luceafăr;
Bucură-te, a vieţii noastre stea strălucitoare şi călăuzitoare;
Bucură-te, a credinţei noastre smirnă bine mirositoare;
Bucură-te, cădelniţă de aur, ce duci la Dumnezeu tămâia rugăciunilor noastre, pentru care cu evlavie îţi cântăm;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
 
Condacul 3:
 O, fecioară şi muceniţă care ai suferit munci înfricoşate pentru Dumnezeul luminii şi al adevărului, ascultă cu dragoste cererile şi rugăciunile nevrednicilor Săi robi. Caută spre necazurile şi lipsurile ce vin peste noi şi roagă-L să  mântuiască sufletele noastre, ale celor ce cu inimă curată cu tine cântăm: Aliluia!
 
Icosul 3:
 Ruşinat că nu te-a putut îndupleca să te lepezi de Hristos Dumnezeu, împăratul Maximian te-a trimis la Ilarion, cumplitul cârmuitor al Bitiniei. Înfuriat că nici el nu te-a putut clinti din credinţa cea adevărată, a poruncit să te spânzure de cosiţele părului Tău cel frumos şi să te ardă cu făciii. Tu însă ai răbdat cu bucurie şi te-ai arătat veselă, preaslăvind pe Dumnezeu; iar noi, minunându-ne de răbdarea ta cea tare, cu cucernicie te fericim cu laude ca acestea:
Bucură-te, că ai ţinut totdeauna aprins în sufletul Tău focul dragostei de Dumnezeu;
Bucură-te, că trupul ţi-a fost ars cu făclii, pentru Dumnezeul nostru, cel împuns cu suliţa în coastă;
Bucură-te, că, pentru dragostea lui Hristos cel suit pe Cruce pentru noi, ai fost şi tu spânzurată;
Bucură-te, că pe pământ ai fost pătimitoare pentru Dumnezeul cel adevărat care în ceruri împreună cu cetele Sfinţilor te-a aşezat;
Bucură-te, că acum te îmbraci cu strălucirea cea neapusă a feţei Lui;
Bucură-te, biruitoarea vrăjmaşilor acelora care cu inimă înfrântă şi smerită se roagă către tine;
Bucură-te, că sufletul tău l-ai arătat cu adevărat locaş strălucit al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin credinţă şi curăţia ta, ai odrăslit credincioşilor roduri de-viaţă-dătătoare;
Bucură-te, că aceasta ţi-a pricinuit desfătarea cea nemuritoare;
Bucură-te, neîncetată rugătoare pentru noi, cei slabi în credinţă şi căzuţi în ispitiri pătimitoare;
Bucură-te, grabnica noastră ajutătoare în nevoi şi în necazuri:
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
 
Condacul 4:
 Văzând bărbăţia ta în înfricoşatele munci la care te supuneau păgânii, mulţi dintre cei ce erau de faţă se minunau zicând: "Cum o fecioară slabă la trup poate răbda atât de vitejeşte chinuri ca acestea?" Dar luminându-se prin Duhul Sfânt şi înţelegând că această neasemănată tărie îi vine de la Dumnezeu, pe Care îl mărturiseai, au început şi ei împreună cu tine a cânta: Aliluia!
 
Icosul 4:
 Dacă a văzut că eşti mai tare decât diamantul, a poruncit Ilarion să te arunce în temniţă. Uimit că a doua zi te-a văzut sănătoasă, nu a priceput păgânul de unde ţi-a venit vindecarea şi puterea, şi te-a îndemnat să mulţumeşti zeilor săi celor mincinoşi. Tu însă Sfântă Muceniţă, ai avut curajul să strigi chinuitorului celui cumplit: "Nu lor, Ilarioane, care sunt pământ şi piatră, ci Domnului meu Iisus Hristos, în care cred cu toată fiinţa mea, mă închin, pentru că numai El mă ajută şi mă mângâie în toate chinurile". Pentru aceasta şi noi îţi cântăm:
Bucură-te, că, împuternicire primind în sufletul Tău curat, ai hotărât a răbda orice pentru dreapta credinţă şi pentru Dumnezeul cel adevărat;
Bucură-te, că ai fost dusă apoi în templul cel păgânesc;
Bucură-te, că şi acolo te-ai rugat Domnului, care a trimis cutremur şi toate chipurile idoleşti a sfărâmat;
Bucură-te, că vânt mare a dezlănţuit şi cenusa le-a spulberat;
Bucură-te, că fulger din cer cu rugăciunea ta ai coborât;
Bucură-te, că atunci înfricoşatul Ilarion, chinuitorul Tău cel nemilos, de flacăra Duhului Sfânt ca de un fulger a fost mistuit;
Bucură-te, că toţi s-au mirat foarte de puterea Domnului Tău;
Bucură-te, că pe pământ pildă de credinţă tuturor creştinilor te-ai arătat;
Bucură-te, că suferinţele, pe care bărbăteşte le-ai răbdat, în Împărăţia lui Dumnezeu te-au înălţat;
Bucură-te, că de atunci toată Biserica creştină te laudă şi-ţi cântă ţie;
Bucură-te, şi ne ajută pe cei ce te lăudăm cu evlavie;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
 
Condacul 5:
 Tăria curajului Tău, fecioară, bărbăţia şi dragostea ta în apărarea dreptei credinţe rămân pildă pentru toţi credincioşii. Cum însă noi suntem slabi şi ne temem să nu fim biruiţi de ispite, alergăm la ajutorul Tău cel neclintit, Sfântă Muceniţă Chiriachi. Mijloceşte către Domnul Puterilor să nu ne părăsească în slăbiciunile noastre şi să ne mântuiască pe noi, cei ce îi cântăm împreună cu tine: Aliluia!
 
Icosul 5:
 Uimiţi fiind de diamantul răbdării tale, laude aducem luptelor tale, preamărim suferinţele şi fericim sfârşitul Tău cel mucenicesc. Nu trece cu vederea, Sfântă Muceniţă Chiriachi, cererile cele spre mântuire ale celor ce cu credinţă cădem înaintea dreptei tale celei ocrotitoare, rugându-ne ca la un sfânt acoperământ şi zicând "ajută-ne pe noi să ne izbăvim din nevoi şi din necazuri", pentru ca împreună cu tine să cântăm cu bucurie:
Bucură-te, că nu ţi-au putut strivi dragostea de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai uimit pe toţi păgânii prin curajul Tău izvorât din credinţa în Dumnezeu;
Bucură-te, că te-au aruncat apoi şi în foc;
Bucură-te, că asemenea tinerilor din Babilon, neatinsă de văpaie ai rămas;
Bucură-te, că şi pe rug n-ai încetat a te ruga Mirelui Tău celui ceresc;
Bucură-te, căci cu toate chinurile la care ai fost supusă, ai rămas neclintită în credinţa cea adevărată;
Bucură-te, că mulţi dintre privitori au crezut prin tine în Hristos Dumnezeu, care te ocrotea ca pe o aleasă comoară;
Bucură-te, că de adevăratul Dumnezeu nu te-ai lepădat niciodată;
Bucură-te, că pentru aceasta, cu mărire veşnică ai fost împodobită;
Bucură-te, căci cu mari daruri te-a înzestrat Domnul pentru care ai pătimit şi viaţa ţi-ai dat;
Bucură-te, şi ne întăreşte în faţa ispitelor cu darul Tău;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
 
Condacul 6:
 Uşurează, cu rugăciunile tale, Sfântă Muceniţă Chiriachi, nevoile vieţii pământeşti şi găteşte calea mântuirii pentru toţi credincioşii din ţara noastră, cei străjuiţi de moaştele sfinte ale mâinii tale, înaintea cărora, plecându-ne cu umilinţă şi cu credinţă nestrămutată rugându-ne, îl preamărim pe Dumnezeu cu cântare de laudă: Aliluia!
 
Icosul 6:
 Fiind închisă în temniţă, te-ai învrednicit, preafericită, de cercetarea Domnului Hristos, care ţi S-a arătat în slavă, spunându-ţi: "Nu te teme, Chiriachi, de chinurile celor ce pot ucide trupul, dar nu şi sufletul. Darul meu este cu tine şi din toate suferinţele te voi izbăvi". Astfel ţi-a vindecat sângerările, trupul ţi-a împuternicit, sufletul ţi-a înveselit, iar pe noi ne-a învăţat să-ţi cântăm aşa:
Bucură-te, că ai fost bătută fără milă pentru Hristos, care a răbdat bătăi pentru noi;
Bucură-te, că prin răbdarea ta ai înfrânt pe vrăjmaşul cel nevăzut;
Bucură-te, că răni ai răbdat pe trupul Tău pentru Domnul Hristos;
Bucură-te, că Dumnezeu însuşi ţi-a vindecat rănile trupului tău cel fecioresc;
Bucură-te, că Domnul Hristos, Lumina Lumii, ţi S-a arătat în temniţă;
Bucură-te, că prin închisoarea pământească ai intrat în minunatul sălaş al cerului;
Bucură-te, că ţi-ai împodobit strălucita haină a muceniciei cu sângele Tău vărsat pentru credinţă;
Bucură-te, că şi îngeri de lumină au fost trimişi să te întărească în suferinţă;
Bucură-te, că ei ţi-au deschis uşile lăcaşului ceresc al Domnului;
Bucură-te, că, prin rugăciunile tale, noi ne vindecăm de suferinţele trupeşti şi sufleteşti;
Bucură-te, ajutătoarea noastră în necazurile şi în nevoile vieţii pământeşti;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
  
Condacul 7:
 Silindu-se întunecatul tiran să te întoarcă cu făgăduieli amăgitoare şi cu îngroziri înfricoşate de la adevărata credinţă, tu, ştiind îndemnul lui Dumnezeu: "Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea", ai răspuns cu îndrăzneală: "Nu te mai osteni, chinuitorule, că nu mă desparţi cu nimic de Dumnezeu, pe Care neîncetat îl voi lăuda cântându-I: Aliluia!"
 
Icosul 7:
 Întrecut-ai hotarele firii omeneşti cu răbdarea ta, Sfântă Muceniţă, şi cu ostenelile tale ai biruit pe vrăjmaşul mântuirii oamenilor. Pentru aceasta şi noi, care luăm prin tine mare mângâiere în necazuri, îţi cântăm, preafericită Chiriachi:
Bucură-te, că noian de vindecări ai izvorât cu sângele Tău celor ce te cheamă cu credinţă în ajutor;
Bucură-te, că asemenea lui Daniil, marele prooroc, ai fost aruncată în mijlocul leilor;
Bucură-te, că şi leii s-au smerit înaintea ta;
Bucură-te, că Stăpânul Tău neîntrecut în putere, sălbaticia lor în blândeţe a prefăcut;
Bucură-te, că asemenea unei mieluşele ai fost adusă spre moarte, pentru dragostea Mielului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că la toate nevoinţele te-ai dat de bunăvoie, numai să nu fii despărţită de Hristos Mântuitorul;
Bucură-te, că neîncetat ai purtat grijă de podoaba cea aleasă a sufletului;
Bucură-te, că Lui i-ai adus ca dar credinţa, dragostea, chinurile şi sângele Tău;
Bucură-te, că El a trimis înger, care te-a dezlegat de trup, înainte de a ţi-l tăia prigonitorii;
Bucură-te, că sufletul, la Mirele Ceresc, de înger ţi-a fost dus;
Bucură-te, că şi cetele cele strălucitoare îţi cântau;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
 
Condacul 8:
 Asemenea fiului celui rătăcit din parabolă, ne-am cheltuit viaţa departe de adevărul cel neîntrecut al lui Dumnezeu şi de dragostea Celui care din iubire s-a dat Crucii pentru noi, care prin ale noastre păcate ne-am lipsit de lumina şi de mântuirea Lui. Dar văzând că sfârşitul nostru se apropie şi că nu avem sprijin în ceasul cel înfricoşat al Judecăţii, strigăm către tine: Sfântă Chiriachi cea cu daruri dăruită, să ne ajuţi cu puterea rugăciunilor tale, ca să ne învrednicim de pocăinţă, prin care să cântam neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul 8:
 Cu dumnezeiască râvnă luptându-te împotriva necredinţei şi a păcatului, ai ieşit biruitoare, Sfântă Muceniţă Chiriachi. Pentru aceasta te lăudăm noi, credincioşii, ca una ce eşti învrednicită de mare har de la Dumnezeu, pentru care ţi-ai dat trupul spre chinuire. Primeşte, fecioară sfântă, odată cu rugăciunile şi cântările noastre de laudă:
Bucură-te, că şi chinuitorii s-au mirat de răbdarea ta cea îndelungată;
Bucură-te, a credinţei creştineşti apărătoare neînfricată;
Bucură-te, că Însuşi Dumnezeu a căutat spre patimile tale;
Bucură-te, că numai pe câmpia desăvârşitei curăţii te-ai nevoit;
Bucură-te, că pe calea cea grea a muceniciei ai călătorit;
Bucură-te, că ai fost încinsă cu putere de Sus, pentru războiul împotriva celor de jos;
Bucură-te, că ai fost îmbrăcată cu platoşa răbdării asemenea apostolilor şi mucenicilor;
Bucură-te, că prin curajul Tău ai stins puterea păgânească a îngrozirilor şi a ameninţărilor;
Bucură-te, că asemenea tinerilor din Babilon ai cântat: "binecuvântat este Dumnezeul Părinţilor noştri";
Bucură-te, că prin rugăciune din văpaia focului ai primit roua mântuirii;
Bucură-te, apărătoarea creştinilor de dogoarea necazurilor şi de focul patimilor;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
 
Condacul 9:
 Prin rugăciunile şi prin pătimirile tale pentru adevărul cel mântuitor, învrednicitu-te-ai, muceniţă prealăudată, de mare putere de la Dumnezeu de care nu te-a depărtat nici o suferinţă, nici o îngrozire. De aceea şi noi, de tot felul de necazuri învăluiţi fiind, alergăm la tine şi te rugăm: grăbeşte şi te roagă pentru noi, păcătoşii, ca să nu ne osândească după păcatele noastre, ci să ne miluiască după mare mila Sa, pentru ca întotdeauna să-I cântăm cu inimă veselă împreună cu tine: Aliluia!
 
Icosul 9:
 De boli şi de dureri fiind loviţi şi de tot felul de supărări fiind asupriţi, de nedreptăţi şi de neputinţe înconjuraţi fiind, pentru credinţa noastră, alergăm cu dragoste la sprijinirea ta, de-Hristos-purtătoare Muceniţă Chiriachi, şi cu credinţă te rugăm: înalţă mâinile tale către Domnul Dumnezeu, pentru care ai pătimit, ca să ne izbăvească din toate încercările, să ne dea o viaţă liniştită şi să ne păzească în pace şi în neprihănire până la sfârşitul vieţii, pe noi, ce cu evlavie îţi cântăm: Bucură-te, că de întinăciunea sufletului şi a trupului te-ai păzit neatinsă;
Bucură-te, că n-ai voit a cunoaşte logodnic pământean;
Bucură-te, crin al fecioriei, care ai crescut în mijlocul spinilor idoleşti;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de veselia lui Hristos;
Bucură-te, că acolo de nesecată Lumină a lui Dumnezeu te îndulceşti;
Bucură-te, că în corul fecioarelor urmezi Mirelui ceresc;
Bucură-te, că şi în cetele pătimitorilor pentru Hristos sălăşluieşti;
Bucură-te, că pe pământ candela credinţei nestinsă ţi-ai păstrat;
Bucură-te, că ai strălucit în toată Anatolia şi Bitinia cu strălucirea faptelor tale creştineşti;
Bucură-te, că şi în Nicomidia pe toţi i-ai uimit cu frumuseţea sufletului şi bărbăţia credinţei;
Bucură-te, că toţi credincioşii iau îndemn de la bărbăţia ta cea nebiruită;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
 
Condacul 10:
 Povăţuitoare şi ocrotitoare te punem vieţii noastre pe tine, Chiriachi, aleasă mireasă şi vitează Muceniţă a lui Hristos. Cârmuieşte viaţa noastră cu pânzele rugăciunilor tale. Îndreptează-ne la limanul mântuirii şi ne izbăveşte de ispitele patimilor, pe noi, care împreună cu tine cântăm Preaputernicului Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul 10:
 Vieţuind în curăţie şi înfruntând bărbăteşte pe hulitorii de Dumnezeu, ai strigat: "La mireasma Mirelui meu am alergat, Doamne, şi în muntele cel sfânt al Evangheliei m-am suit şi nu mă înfricoşez de cei ce vor să mă întoarcă de pe căile mântuirii". Pentru aceasta şi noi te lăudăm şi îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, fecioară, că fecioria este casa lui Dumnezeu;
Bucură-te, că vitejia şi curăţia sunt săbii neînfrânte ale mucenicilor;
Bucură-te, că nu ai luat în seamă frumuseţea cea din afară a trupului cel pieritor;
Bucură-te, că ai preţuit frumuseţea cea dinăuntru după adevăr;
Bucură-te, că fecioria este dimpreună vorbitoare cu îngerii;
Bucură-te, că minunat ai înflorit ca o mlădiţă din rădăcina sfântă a Evangheliei;
Bucură-te, că ai odrăslit roduri bogate pentru cei ce vieţuiesc după cuvântul Domnului Hristos;
Bucură-te, că viaţa ta este pentru toţi credincioşii mireasmă adevăratei vieţuiri;
Bucură-te, că mintea ţi-ai luminat-o cu dumnezeiască înţelepciune;
Bucură-te, lună lucitoare prin care noaptea rătăcirii noastre se luminează;
Bucură-te, a noastră grabnică ajutătoare în nevoi şi în necazuri;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
 
Condacul 11:
 Când ispitele ne împresoară şi ajutorul ne lipseşte şi când necazurile ne apasă, unde să alergăm, Sfântă Muceniţă Chiriachi, decât la Mântuitorul şi la Preacurata Sa Maica şi la tine, fecioară sfântă, care te-ai arătat neclintită în dragostea credinţei şi vrednică a fi ascultată de Dumnezeu, care ţi-a dăruit mare har de Sus. Pe Acela roagă-L, Sfântă Muceniţă, să nu ne părăsească, ci, ca şi pe Petru, Apostolul Său, să ne scoată din valurile vieţii şi din toate încercările să ne izbăvească, spre a-I cânta în pace în toate zilele vieţii noastre: Aliluia!
 
Icosul 11:
 Dacă a văzut Apolinarie că nimic nu izbuteşte cu îngrozirile şi cu chinurile, iar cei de faţă urmau pilda ta şi se făceau închinători ai Dumnezeului Tău şi al nostru, a poruncit ca şi pe toţi aceia să-i dea morţii, socotind necugetat că se face sminteală în poporul cinstitor de idoli. Apoi, cu momeli a încercat să te îndepărteze de Hristos, dar neizbutind, poruncă a dat să fii tăiată cu sabia. Primind cu bucurie vestea izbăvirii de trupul cel pătimitor şi trecător, primeşte şi de la noi, Sfântă Muceniţă, laude ca acestea;
Bucură-te, că ţi s-a dat voie, înainte de tăiere, să te rogi cu glas Domnului Tău;
Bucură-te, că şi atunci înainte de moarte ai învăţat pe credincioşi să rămână neclintiţi în credinţă creştină;
Bucură-te, că Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunea şi a luat la El sfinţit sufletul Tău;
Bucură-te, că trupul cel chinuit de păgâni a adormit liniştit, uimind şi prin aceasta pe ucigaşii tăi;
Bucură-te, că pentru suferinţele tale de pe pământ, plată bogată ţi-ai adunat în ceruri;
Bucură-te, că ai fost primită cu dragoste şi cu cântări de laudă în cetele de Sus;
Bucură-te, că atunci glas din cer s-a auzit strigând mulţimii: "Mergeţi, fraţilor, şi propovăduiţi pe Dumnezeu, cel în Treime slăvit".
Bucură-te, că ostaşii şi cei ce erau de faţă s-au supus poruncii dumnezeieşti;
Bucură-te, că aceasta s-a făcut spre chinuirea trupurilor lor;
Bucură-te, că prin aceasta şi ei au primit, împreună cu tine, răsplata Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că, prin rugăciunea şi ajutorul Tău, nădăjduim a fi feriţi de veşnica osândă;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
 
Condacul 12:
 Trupul Tău cel chinuit şi martirizat a fost îngropat de către binecredincioşii creştini în pământul din care a fost luat. Izvor de binecuvântări se revărsau asupra celor ce se apropiau cu credinţă şi se rugau către tine cu inimă înfrântă şi smerită. Bolile se vindecau, patimile se curăţau, iar vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi se potoleau. Prin harul Bunului Dumnezeu şi purtarea de grijă a păstorului Eparhiei Huşilor, episcopul Iacob Stamati, o mână din sfintele tale moaşte, preafericită Muceniţă Chiriachi, cu cinste a fost aşezată în biserica Mănăstirii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ctitoria binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare, unde, împreună cu Sfinţii Apostoli, îl preamărim pe Dumnezeu cel închinat în Treime şi îi cântăm: Aliluia!
 
Icosul 12:
 Ca să nu te lipseşti de dragostea lui Hristos şi de mântuirea sufletului, nu te-ai temut, Sfântă Chiriachi, a-ţi da trupul cel fecioresc la suferinţe şi a înfrunta pe prigonitorii Evangheliei Domnului Hristos. Focul nu te-a înspăimântat, bătăile nu te-au slăbit, închisoarea nu te-a înfricoşat, fiarele n-au putut să te îngrozească, iar moartea ca pe o dulceaţă ai primit-o, prin care socoteai să mergi mai grabnic la Mirele Tău şi Dumnezeul nostru. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm aşa:
Bucură-te, că prin curajul Tău ai surpat chinurile păgâneşti;
Bucură-te, că mare cutremur a trimis atunci Dumnezeu şi a spăimântat pe hulitorii Săi;
Bucură-te, că aceştia, căutând numai la cele pământeşti, nu au putut să vadă puterea ce-ţi venea de Sus;
Bucură-te, că prin răbdarea cea mai presus de fire ai întrecut puterile omeneşti;
Bucură-te, că l-ai rănit pe amăgitorul Evei cu nevoinţele tale;
Bucură-te, că ai înecat mulţimea zeilor păgâneşti cu picăturile sângelui Tău;
Bucură-te, că eşti slujitoare sfintelor noastre altare şi tuturor credincioşilor pildă de curaj şi bună cucernicie;
Bucură-te, că te-ai învrednicit a birui pe împăraţii şi pe ostaşii cei tari şi înarmaţi, învăţându-ne prin aceasta să-i biruim pe eretici şi credinţa ortodoxă să o păzim;
Bucură-te, că înarmată numai cu credinţă şi cu dragostea de Dumnezeu, ne-ai învăţat cum să dobândim Împărăţia Cerurilor;
Bucură-te, că neîncetat stai în ajutorul celor care cu credinţă se roagă şi cu inimă curată îţi cântă;
Bucură-te, Sfântă Muceniţă Chiriachi, pentru Hristos mult pătimitoare!
 
Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)
 O, Sfântă Muceniţă Chiriachi, primeşte rugăciunile celor ce ne-am adunat în Biserica lui Dumnezeu ca să cerem ajutorul Tău şi să te lăudăm pentru vitejia ta. Nu înceta a te ruga Domnului Tău şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos ca să păzească întreaga ţară a Moldovei, întreg pământul românesc şi întreaga lume, lucrare a mâinilor Sale, iar pe noi şi pe întreg poporul Său să ne binecuvânteze cu pace şi să ne ocrotească de toată boala, de asupririle ştiuţilor şi neştiuţilor vrăjmaşi, de toate durerile sufleteşti şi trupeşti şi să împlinească cererile noastre cele către mântuire, învrednicindu-ne a-I cânta întotdeauna: Aliluia!
 
Apoi iarăşi se zice Icosul 1 şi Condacul 1.